Polityka prywatności

ALLMEDICA Sp. z o.o., ALLMEDICA Abonamenty Medyczne Sp. z o.o. oraz ALLMEDICA Medycyna Estetyczna Sp. z o.o. („my", „nas", „nasze”), są spółkami świadczącymi usługi medyczne. Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu będą udostępniane/ujawniane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych, który odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystanie. ALLMEDICA sp. z o.o. , ALLMEDICA Abonamenty Medyczne Sp. z o.o. oraz ALLMEDICA Medycyna Estetyczna Sp. z o.o.  są właśnie administratorem danych.

2. Jakie dane osobowe będą
zbierane?

Będziemy zbierać i przetwarzać różne rodzaje Państwa danych osobowych, zgodnie z poniższym wykazem:

 • Nazwisko, imię
 • PESEL
 • Adres zameldowania i zamieszkania
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Nr dokumentu tożsamości
 • Numery telefonów
 • Adres e-mail

3. W jaki sposób będziemy uzyskiwać i wykorzystywać Państwa dane osobowe?


Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Państwa [lub otrzymane przez nas bez Państwa udziału (zgodnie z poniższym wyjaśnieniem)] zgodnie z poniższym wykazem:

Na cele określone powyżej, nie wymagamy Państwa wyraźnej zgody, dane są bowiem przetwarzane w celu wykonania umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Będziemy wymagać Państwa danych osobowych w wypadku zamiaru skorzystania z naszych usług. Jeżeli nie zechcą Państwo przekazać nam tych danych, możemy nie być w stanie udostępnić usług, o które się Państwo zwrócą lub które Państwa interesują.

4. Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych?

Zapewnimy, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z celami wskazanymi powyżej.

We wskazanych powyżej celach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym osobom trzecim będącym administratorami danych: organom publicznym, innym spółkom z Grupy Allmedica, podmiotom realizującym usługi obsługi kadrowej i księgowej.

We wskazanych powyżej celach możemy również udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie: innym spółkom z Grupy ALLMEDICA, konsultantom telefonicznym, rejestratorom, lekarzom i personelowi medycznemu oraz spółkom/podmiotom usługowym w celu realizacji działań. 

Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym odpowiedniemu rzecznikowi praw, w razie złożenia przez Państwa skargi dotyczącej produktu lub usługi, którą Państwu sprzedaliśmy.


5. Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt 4, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.


6. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze (administratorach) danych, podmiocie (podmiotach) przetwarzającym (przetwarzających) oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione;
 • wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 • aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe;
 • usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych    powyżej;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 • uzyskania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym na potrzeby własne lub innego administratora;
 • złożenia u nas reklamacji lub skargi w odpowiednim organie ochrony danych.

Mogą Państwo korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 9 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania. 

7. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego). Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że dopuszczają to obowiązujące przepisy.

W ten sam sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt 6.

8. Jak długo przechowujemy dane
osobowe?

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.

9. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

iodo@allmedica.pl 

lub 

Allmedica Sp. zo.o., 

ul. Kolejowa 31, Nowy Targ,
z dopiskiem „RODO: Dane Osobowe”